Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem programu nr RYR/28 6 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Programu Spójności

Plan dyskusja w czasie warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Wykłady w Karkonoszach
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: „BUDOKOR” S.A., Zakłady Radiowe ELTRA S.A. , Zakłady Mięsne „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A., Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , Katowicka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , „MARTOM” GRANOPS, MATUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA, American Heart of Poland Sp. z o.o., Controlling & Telco Consulting Alicja Kaleńska-Klimczak , Hor.Net Polska Sp. z o.o, Legaltop , QUESTUSPOINT , Wagony Świdnica , EasyCall.pl SA, Metropolitan Studio Karolina Tomys, JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.