Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr OUM/93 5 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas seminarium przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: milicki oraz legionowski

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF BIERNAT BIEDRUT BIERNAT KRZYSZTOF, Fabryka Narzędzi Cirurgicznych i Dentystycznych „Mifam” S.A. , Quasar Electronics, MARINEX S.C. Telewizja Kablowa w Augustowie, INTELKOM Telewizja Kablowa Robert Zbela , Spółdzielnia Mieszkaniowa ROZSTAJE , Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, FIRMA STOL-KAR KOZIOŁ MAŁGORZATA, GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, Macrologic , POLENG sp. z o.o., UDH-Ukraiński Dom Handlowy s.c., DYWILAN , Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , Zakład Przemysłu Cukierniczego „MILANÓWEK” Sobieraj Bogumił

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.