Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr UHM/41 2 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Panatlantyckiego Programu Pomocowego

Agenda debata podczas panelu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce


 • Projekt zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: aleksandrowski oraz starachowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., Górażdze S.A. , ENERGOMONTAŻ – PÓŁNOC S.A., Nexbud Jacek Waśko, Usługi Elektroniczne „TELETRONIK” mgr inż. Adam Stachecki, Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „ŁĄCZBUD” Sp. z o.o. , BLIRT , Fagioli Polska Sp. z o.o., Hotele 42 sp. z o. o. , NG2 , SCHWINN POLSKA , Wytwórnia Zbiorników Andrzej Powolny, Biurovita , MOL Sp. z o.o., BS-Business Support

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.