Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr LLC/23 4 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego

Porządek debata podczas warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Szkolenia Z Motywowania
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja dywanów i chodników
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz starogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Administracyjna Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych „ASSON”, SPOMASZ Białytok S.A., Zakłady Chemiczne POLICE S.A., BECKER-BUD Usługi brukarsko – ogrodnicze, P.P.H.U. „ESPRIT” Sp. z o.o. , „WISDOM” , ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk – Olszewska, EURA-TECH , Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o., Planet Soft IT Outsourcing Sp. z o.o., VBW ENGINEERING , LBL Group Sp. J. P.Brzyski, A. Stadnicki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, APREO LOGISTICS S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.