Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr AFY/63 7 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Spójności

Agenda debata podczas spotkania obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zduńskowolski oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp.z o.o., Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., auto gaz Grazyna Kolowrocka, „, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie , „Draco” Grzegorz Kaźmierczak, Bonair , ECDF PRAWO , INEA S.A., Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., Platforma wymiany treści mobilnej Sp. z o.o. , TM Technologie Sp. z o.o., JADWIGA INSTYTUT KOSMETYCZNO-MEDYCZNY LABORATORIUM BIOODNOWY S.C. VIOLETTA TRACZYK, AGATA SOPUCH, Tomplast Tomasz Kokoszko, Gmina Głogów Małopolski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.