Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr OOC/16 2 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Wykłady w Poznaniu
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony pod kątem wpływu w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rycki oraz wrzesiński

  Upoważnieni beneficjenci to: MOTO EXPERT Spółdzielnia Socjalna, Cementownia „Ożarów” S.A., Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A., Auto Szyby ISO GLAS, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , MASTER Sp. z o.o. , BUDIS , Euro Trend Sylwia Sendek, Gallery Store , MANN Net Spółka z o.o., PHU ELKA Miczyński Radosław, Wytwórnia Sprzetu Medycznego GALMED Marian Meger, Alpinus Chemia sp. z o.o., TapGear Grochowski Spółka Jawna, WILLSON & BROWN – WB Spółka komandytowo-akcyjna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.