Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr IJTT/69 4 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Ocena sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Karkonoszach
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: oświęcimski oraz zawierciański

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A., Fabryka Mebli RYŚ, Zakład Eksploatacji Sieci Telewizji Kablowej CATV Krapkowice Ewa Starzyńska, BEL-SAT Izabela Walczak , Bluerank Sp. z o.o., Dako-Art , GET Sp. z o.o., Mechatronic Engineering Sp. z o.o. , Pascal , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, BIURO HANDLOWE GORGOL, PROFUTURIA Adam Białas, „Liwona”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.