Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr WUF/62 7 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Plan debata w czasie konferencji zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: ząbkowicki oraz kwidzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., LIMA -THERM Sp. z o.o., Białostockie Fabryki Mebli S.A., STRAŻNIK spółka jawna, Telewizja Kablowa „DES” , „os3” , Bio Future , FLOKATEX – IZABELA KACZMARSKA I JACEK KACZMARSKI SPÓŁKA JAWNA, Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. , MPOINT , Suntech S.A., WECONNECT , BRESCH+ Ewa Gąsiorek, NETIZENS Sp. z o.o., ABR SESTA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.