Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr YNY/99 9 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Programu Oświatowego

Agenda debata w czasie konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele NaKursy Integracyjne
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność w zakresie architektury
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zamojski oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: MING HING£¨PANYU£©METAL PLASTIC FACTORY CO. LTD, Materiały Izolacyjne „IZOLACJA” S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A., RIXMED, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Sp. z o.o. , BLIRT SPÓŁKA Z PGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DH Manufacturing Poland S.A., IQ Advisors Sp. z o.o., Multicomfort Sp. z o.o., PASSAT-STAL SA, ZPUE , JM Trade sp. z o.o. w organizacji , Zakład Budowlano – Handlowy JS Jacek Ścisło, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.