Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr EMR/39 2 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Plan debata podczas warsztatu obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Pomiar stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Konferencje w Bielsku Białej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wielicki oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Chao”an Jinxing Ironware Products Co. Ltd, Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Autogas Technic Adam Runiewicz, Zakład Produkcji Jogurtu „MAGDA”, Małopolska Telewizja Kablowa S.TAR , „GRUPA IBLOGE S.C.” JĘDRZEJ BENEDYKT, KATARZYNA MUSIAŁ, AutoGuard , EVER , Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o., MATMEDIA Kamil Matuszczak, Puro Media Michał Wilczewski, Tro Media Marcin Misztal, BIURO RACHUNKOWE CHOMONT ROBERT CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU, SANA Sp. z o.o., „Pro Regio” Witold Sartorius

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.