Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr ACX/37 7 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Agenda debata w czasie konferencji obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Karpaczu
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: włocławski oraz m. Białystok

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., SPOMASZ Białytok S.A., KUŹNIA JAWOR S.A., „Obrót Rybami „Albatros”, Telewizja Kablowa Płońsk Spółka z o.o. , „TALEX” S.A., ARNO-BIO , Dalpo Sp. z o.o., Garbarnia Szczakowa S.A., Korbank , PLUMA Sp. z o.o., Władza Wdrażająca Programy Europejskie , Alpinus Chemia sp. z o.o., Turbokolor , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVAMED, TELE-DATA Jadwiga Miecz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.