Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr KDD/18 7 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Plan debata w czasie seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mogileński oraz pilski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SUPERMEDIAFON, „Inżynieria Białystok” Sp. z o.o., tierspol, Profemed, Stowarzyszenie Osiedlowej Telewizji Satelitarnej DĄBROWA- JEZIORANY, SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Spólka Komandytowa , Adwertaria Sp. z o.o., DOMINIUM S.A., HERCO , Kurtiak i Ley Urszula Kurtiak, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Holding, Tro Media Marcin Misztal, BUDVAR CENTRUM , P.W. Foliarex Sp. z o.o., Adam Sierzan, Tomasz Pasicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „PS s.c. Adam Sierzan Tomasz Pasicz”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.