Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr EKY/41 1 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Europejskiego Programu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie konferencji obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Audyt jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Nałęczowie
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN


 • Program będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz ostrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTAŃ”, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Dwikozy S.A., Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A., Zakład Optyczny Michał Wieczorkowski, Telewizja Kablowa Płońsk Spółka z o.o. , NET-SAT MEDIA Sp. z o.o. , BEPPE JOLANTA MARJAŃSKA, E-FUTURE , INTERIA.PL S.A., Metal Team Spółka Komandytowa, SOFTWARE MIND , WWMC , Firma PEGAZ – Marian Stopa, MARCZAK Krzysztof Marczak, Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI- MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.