Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr OCU/73 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Lodzi
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rycki oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC” S.A., Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie S.A., MERA-PNEFAL S.A., KOZAK P.U.H. Zdzisław Kozak, Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej przy Os. „Metalchem” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przedwiośnie” , BLSTREAM , DEBON , INGLA Sp. z o.o. , Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., SOLLUS Jacek Lisewski , WKG Trading , lifenture.com Łukasz Królicki, Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o., 4CARRIERS

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.