Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr XNW/15 9 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Europejskiego Trustu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie warsztatu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Kazimierzu
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Działalność detektywistyczna
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kamiennogórski oraz częstochowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsięb.Produkcyjno-Montażowe „Elektromontaż-Warszawa” S.A., Bank Zachodni S.A., „EKOCERAMIKA” Sp. z o.o., CALVIO Sp. z o.o., Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie , RAB-SAT Spółka Cywilna Zakład Instalacji Anten, ALSTON Borys Pogoreło, CGS DRUKARNIA , INEA S.A., KURIERO , Perceptus , Valeo Autosystemy , Artystyczna Pracownia Modniarska PORTHOS Manufaktura Kapeluszy Sp. z o.o., Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek, Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.