Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr ZLX/17 6 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Programu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Ocena jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Rucianem
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wschowski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Uslugowa ALARMET Tokarczyk Marek, Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A., Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A., LBTM sklep medyczny, „DOLAN-SAT” Kazimierz Dolan, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” , Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., ETHO Systems Tomasz Kabarowski , INGLOT Sp. z o.o., METALODLEW SA, Stem Cells Spin , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, MOTO GUARD Jacek Kucharski, Firma Marketingowo – Usługowa „MARTIN” Mariusz Krysik

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.