Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr YHN/19 9 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja podczas seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Pomiar jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Treningi w Rzeszowie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tatrzański oraz chojnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Mechaniki i Elektroniki POLON-Kraków Sp. z o.o., Rexam Szkło Gostyń S.A. , Telect Polska S.A. , CHEMO-LAB Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Arkadiusz Labus, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ” KRAWARKON” Sp. z o.o. , „Witchcraft Studios” , Elhurt, JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, OMNIS – JACEK SOBECKI, MAREK WIŚNIEWSKI, Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Marek Szczygieł, WWMC , Kancelaria INTERTAX Bogusław Kędzior, MARCIN PICZ Zakład Handlowo-Usługowy ALFANET, Agnieszka Bobińska, Barbara Chmielewska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „DEBET” AGNIESZKA BOBIŃSKA,BARBARA CHMIELEWSKA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.