Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr UHT/72 9 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek debata podczas seminarium zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Analiza stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Warsztaty w Karpaczu
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Działalność fotograficzna
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: janowski oraz nidzicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shantou S.E.Z. Solar Factors Industry Co. Ltd., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Fabryka Armatur „GŁUCHOŁAZY” S.A., Stone Wojciech Palusiński, Stowarzyszenie Bugaj V , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , Baumit , Danuta Kiernicka-Biłyk Cyberbudynek, K2 Internet , Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o., SPYRA PRIMO POLAND , Theofinance , Connection One Sp. z o.o., MTCE Media , Firma Usługowo-Handlowa „Mar-Bud” Jan Soczewka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.