Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr NCW/12 5 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas seminarium zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Kursy w Jurze
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosądecki oraz słupski

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Handlowa „KrakChemia” S.A., Rexam Szkło Gostyń S.A. , Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK S.A., Allmed-gabinet ginekologiczny lek.Rafał Ufnalewski, „AZART – TK TYBINKOWSKI” , Pan Jacek Krasnodębski , Arso Polański Sp. z o.o., Fabryka Mebli Zania , K-Lamin Andrzej Filipek, Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna, SW Extreme Piotr Wojdasiewicz, Zakłady Lotnicze Opaliński , Fabryka Papieru i Tektury BeskidySA, Metrum Cryoflex , Spółka komandytowa, STAAMP POLAND

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.